Teretna-vozila.com - kamion, kamioni, kamionski prijevoz i sve o njima

LMI Cargo, Djelatnost međunarodnog prijevoza tereta, skladištenja, prekrcaja i ostalih uslužnih djelatnosti

STIGAO PRAVILNIK o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača PDF Ispis
Zakoni i propisi
Subota, 29 Ožujak 2014 15:53

S krajem veljače stigao je i ovaj dugo očekivani Pravilnik, koji će neke od stavki iznesti jasnije na znanje ali objasniti pojedinosti, dok s druge strane potrebno je odrađivati još jedno dodatno obrazovanje u životu profesionalnog vozača koje do sada nije bilo potrebno, za razliku od Europe. -  prenosi portal Teretna-vozila.com - profesionalni vozači, kamion, kamioni, kamionski prijevoz i sve o njima!

U nastavku donosimo Pravilnik u cijelosti.


 

 

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

551

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom, u skladu s Direktivom 2003/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o početnim kvalifikacijama i periodičkoj izobrazbi vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz tereta ili putnika, kojom se izmjenjuju Uredba Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i Direktiva Vijeća 91/439/EEZ i ukida Direktiva Vijeća 76/914/EEZ (SL L 226/4 od 10. 9. 2003.), Direktivom Vijeća 2004/66/EZ od 26. travnja 2004. o prilagodbi direktiva 1999/45/EZ, 2002/83/EZ, 2003/37/EZ i 2003/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Vijeća 77/388/EEZ, 91/414/EEZ, 96/26/EZ, 2003/48/EZ i 2003/49/EZ u području slobodnog kretanja robe, slobode pružanja usluga, poljoprivrede, prometne politike i oporezivanja zbog pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke (SL L 168/35 od 1. 5. 2004.), Direktivom Vijeća 2006/103/EZ od 20. studenoga 2006. kojom se zbog pristupa Bugarske i Rumunjske prilagođavaju određene Direktive u području prometne politike (SL L 363/344 od 20. 12. 2006) i Direktivom Vijeća 2013/22/EU od 10. lipnja 2013. o prilagođavanju određenih direktiva o području prometne politike zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158/356 od 10. 6. 2013.), propisuje se minimalni program za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača određenih kategorija cestovnih vozila za prijevoz tereta i putnika, uvjeti i način provođenja provjera znanja za stjecanje početnih kvalifikacija, postupak izdavanja svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama (u daljnjem tekstu: SSO o početnim kvalifikacijama) i potvrda o periodičkoj izobrazbi (u daljnjem tekstu: SSO o periodičkoj izobrazbi), vođenje evidencije te izgled obrasca SSO o početnim kvalifikacijama i periodičkoj izobrazbi.

Članak 2.

Stečene početne kvalifikacije i periodička izobrazba dokazuju se odgovarajućim svjedodžbama i potvrdom iz članaka 7., 9. i 11. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) U Republici Hrvatskoj početne kvalifikacije mogu steći vozači državljani država članica koji u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište (kako je definirano u članku 14. Uredbe EEZ-a br. 3821/85 i vozači državljani trećih država koji u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište ili su zaposleni u tvrtkama s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, odnosno za njih rade.

(2) U Republici Hrvatskoj periodičku izobrazbu mogu stjecati vozači državljani država članica i vozači trećih država koji u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište ili u njoj rade.

Članak 4.

(1) Programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe provode centri za osposobljavanje iz članka 11. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013).

(2) Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: ministar) rješenjem osniva Povjerenstvo koje uvidom u dokumentaciju i očevidom prostorija i prostora utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dobivanje ovlaštenja za provedbu programa iz stavka 1. ovoga članka i o tome sastavlja zapisnik.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka čine predsjednik i dva člana.

(4) Ministar, na prijedlog Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka, donosi rješenje o ovlašćivanju pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika za provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača.

Članak 5.

Program za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe, kojim se utvrđuju nastavni sadržaji, plan provedbe i nastavne metode, izrađen sukladno minimalnim zahtjevima i sadržajima izobrazbe za početnu kvalifikaciju i provedbu periodičke izobrazbe, tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1.).

Članak 6.

(1) Provjera znanja za stjecanje početnih kvalifikacija obavlja se polaganjem ispita, koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.

(2) Teorijski dio ispita mora trajati najmanje četiri nastavna sata (180 minuta), a sastoji se iz dva dijela i to:

– pitanja koja uključuju odabir između više ponuđenih odgovora i pitanja koja zahtijevaju izravan odgovor, ili kombinacije tih dviju vrsta pitanja,

– zadataka s praktičnim primjerima.

(3) Praktični dio ispita mora trajati najmanje dva sata, a sastoji se iz dva dijela i to:

– ispita za ocjenu osposobljenosti za racionalnu vožnju u skladu s prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, koji mora trajati najmanje 90 minuta. Ispit se, u pravilu, provodi na svim vrstama gradskih prometnica te na cestama izvan naselja, brzim cestama i autocestama, a koje ceste imaju različite stupnjeve težine na koje kandidati mogu naići te u uvjetima različitih gustoća prometa. Vrijeme vožnje po cesti mora biti optimalno iskorišteno, tako da se kandidati mogu ocijeniti iz svih područja s kojima će se vjerojatno susretati u vožnji,

– provjere praktičnih znanja, u trajanju od najmanje 30 minuta, koji obuhvaća sadržaje iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

Vozilo koje se koristi za provedbu ispita mora ispunjavati zahtjeve koji su posebnim propisima utvrđeni za ispitna vozila.

(4) Uz praktični dio ispita iz stavka 3. ovoga članka može se provesti i ispit na posebnom terenu ili na simulatoru vožnje, kako bi se ocijenila osposobljenost za racionalnu vožnju, sukladno prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, u različitim uvjetima na cesti, ovisno o promjenama vremenskih prilika tijekom dana ili noći.

(5) Ispit iz stavka 4. ovoga članka smije trajati najviše 30 minuta i to vrijeme se uračunava u ukupno trajanje praktičnog dijela ispita.

(6) Praktičnom dijelu ispita može pristupiti kandidat koji ima položen vozački ispit za odgovarajuću kategoriju, odnosno koji ima vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

(7) Kandidat koji obavlja djelatnost prijevoza tereta, a želi promijeniti ili proširiti djelatnost na prijevoz putnika ili obratno, mora položiti teorijski dio ispita koji nije polagao te položiti i praktični dio ispita u cijelosti.

Članak 7.

(1) Stručna organizacija iz članka 10. stavka 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013, u daljnjem tekstu: stručna organizacija) izdat će kandidatu koji uspješno položi teorijski i praktični dio ispita SSO o početnim kvalifikacijama za određenu kategoriju vozila.

(2) Obrazac svjedodžbe (SSO o početnim kvalifikacijama) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2.).

(3) Stručna organizacija iz stavka 1. ovoga članka, izdat će SSO o početnim kvalifikacijama i kandidatu koji ima svjedodžbu o završenom srednjoškolskom obrazovanju za zanimanje vozač.

Članak 8.

(1) Postupak ubrzanog stjecanja početnih kvalifikacija mora obuhvaćati poduku iz svih područja navedenih u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i to u obliku tečaja u trajanju od najmanje 140 nastavnih sati. Nakon završenog tečaja kandidati polažu pismeni ispit koji obuhvaća najmanje po jedno pitanje iz svakog područja navedenog u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(2) Uz pohađanje tečaja iz stavka 1. ovoga članka, kandidati moraju, u pratnji stručnog zaposlenika centra za osposobljavanje, obaviti 10 nastavnih sati vožnje samostalno u vozilu.

(3) Samostalnoj vožnji mogu pristupiti kandidati koji imaju položen vozački ispit odgovarajuće kategorije, odnosno važeću vozačku dozvolu.

(4) Samostalna vožnja obavlja se vozilom odgovarajuće kategorije, koje ispunjava zahtjeve za ispitna vozila određene posebnim propisima.

(5) Od ukupno deset nastavnih sati samostalne vožnje, kandidati smiju voziti najviše četiri nastavna sata na posebnom terenu ili na odgovarajućem simulatoru vožnje, u cilju osposobljavanja vozača za racionalnu vožnju, sukladno prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, u različitim uvjetima na cesti, ovisno o promjenama vremenskih prilika tijekom dana i noći.

(6) Kandidati koji obavljaju prijevoz tereta i posjeduju SSO o početnim kvalifikacijama, a žele obavljati prijevoz putnika ili obratno, nisu dužni polagati dio ispita za početne kvalifikacije koji je zajednički, nego samo dio koji nisu polagali.

(7) Tečaj ubrzanog stjecanja početne kvalifikacije iz stavka 6. ovoga članka traje 35 nastavnih sati, uključujući dva i pol sata samostalne vožnje u vozilu odgovarajuće kategorije, u pratnji osobe koja je osposobljavala kandidata.

(8) Nakon završenog tečaja kandidati polažu pismeni i usmeni ispit, koji obuhvaća najmanje po jedno pitanje iz svakog područja navedenog u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Kandidatu koji je redovito pohađao tečaj i položio pismeni ispit, stručna organizacija izdaje svjedodžbu kojom potvrđuje ubrzano stjecanje početne kvalifikacije.

(2) Obrazac svjedodžbe (SSO o ubrzanim početnim kvalifikacijama) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 3.).

Članak 10.

(1) Ispiti se provode u ispitnim centrima stručne organizacije.

(2) Praktični dio ispita provode ovlašteni ispitivači, koji moraju imati završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prometnog smjera (cestovnog), položen stručni ispit i iskustvo od najmanje pet godina na poslovima provedbe vozačkih ispita ili edukacije u cestovnom prometu te dopuštenje (licenciju), sukladno odredbama posebnog zakona kojim se stručnoj organizaciji propisuju uvjeti za obavljanje povjerenih poslova.

(3) Za provedbu ispita stručna organizacija može angažirati osobe koje nisu zaposlenici stručne organizacije.

(4) Na način određivanja i organiziranja rada ovlaštenih ispitivača koji provode ispite, utvrđivanje rokova, mjesta i vremena polaganja ispita te obavješćivanje kandidata, primjenjuju se na odgovarajući način odredbe propisa o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita i općih akata ovlaštene stručne organizacije.

(4) Odluku o visini naknade za polaganje ispita za stjecanje početnih kvalifikacija vozača donosi stručna organizacija, uz suglasnost ministra.

Članak 11.

(1) Periodička izobrazba vozača je obvezna obuka kojom se osobama koje imaju SSO o početnim kvalifikacijama, ili vozačima koji su oslobođeni obveze stjecanja početnih kvalifikacija, osigurava dopuna znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva.

(2) Periodička izobrazba vozača provodi se svakih pet godina pohađanjem obveznog tečaja iz svih područja navedenih u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, u trajanju od najmanje 35 nastavnih sati, a najmanje sedam sati dnevno. Periodička izobrazba može se dijelom provoditi i na simulatoru vožnje.

(3) Centar za osposobljavanje vozaču koji je kod njega prošao izobrazbu iz stavka 2. ovoga članka izdaje potvrdu o stečenoj periodičkoj izobrazbi.

(4) Obrazac potvrde o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 4.).

Članak 12.

(1) Centri za osposobljavanje moraju najmanje tjedan dana prije početka provođenja tečaja periodičke izobrazbe, Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dostaviti obavijest o datumu i mjestu održavanja periodičke izobrazbe i prijavljenom broju kandidata po kategorijama (C kategorije, D kategorije i C i D kategorije). Obavijest se može dostaviti putem elektroničke pošte.

(2) Ovlašteni centri za osposobljavanje su dužni voditi evidenciju polaznika tečaja periodičke izobrazbe.

Članak 13.

(1) Centri za osposobljavanje će Ministarstvu, najkasnije do 15. u mjesecu za protekli mjesec, dostavljati podatke o vozačima koji su prošli periodičku izobrazbu.

(2) Stručna organizacija će Ministarstvu, najkasnije do 15. u mjesecu za protekli mjesec, dostavljati podatke o vozačima koji su stekli početne kvalifikacije.

(3) Podaci iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju sadržavati: ime i prezime vozača, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, mjesto prebivališta, datum i mjesto provjere znanja za stjecanje početnih kvalifikacija, podatak o vrsti prijevoza za koje je vozač stekao početne kvalifikacije, odnosno prošao periodičku izobrazbu, broj i datum izdavanja svjedodžbe (SSO o početnim kvalifikacijama) ili potvrde o periodičkoj izobrazbi.

(4) Stručna organizacija je dužna trajno čuvati dokumentaciju o stjecanju početnih kvalifikacija za vozače.

(5) Centri za osposobljavanje su dužni dokumentaciju o periodičkoj izobrazbi za vozače čuvati najmanje deset godina nakon izdavanja potvrde o periodičkoj izobrazbi.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (»Narodne novine«, br. 78/ 2009 i 39/2012).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 011-01/14-02/17

Urbroj: 530-05-1-1-3-14-1

Zagreb, 21. veljače 2014.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

 

PRILOZI koji su sastavni dio ovog Pravilnika pronađite klikom OVDJE.

 
Međunarodni prijevoz tereta na relacijama Italija - Slovenija - Austrija - Hrvatska
Forum o kamionima

Sport i događaji

left direction
FOTO - POSJETILI SMO: 3. Hrvatski Truck Show, Grobnik, HR
Evo povodom dosta upita putem Facebook-a o Hrvatskom Truck Show-u, ovim putem donosimo vam novost ...
PRIJAVITE SE: Scania Driver Competition - YOUNG EUROPEAN TRUCK DRIVER 2014
"Možete li više od samog upravljanja kamionom?" - kažu iz Scanie, e onda se prijavite i Vi na n...
ESTONCI pobjednici Driver's Fuel Challenge 2014 natjecanja - by VOLVO TRUCKS
Kako navodi službeni portal Volvo Trucks-a Hrvatska, natjecanje koje je na globalnoj razini pokre...
GROBNIK: Mercedes-Benz Driving Days u toku ???
Da, upitnici pri kraju naslova su s razlogom pošto o čemu je riječ - ne znamo! Naime, jučer s...
POZIVNICA: Dan otvorenih vrata VOLVO i RENAULT TRUCKS
Dobili smo pozvinicu za DAN OTVORENIH VRATA 2014 koji će se održati u Volvo/Renault Trucks Servi...
POZIVNICA: Open Air Festival Lokve - TRUCK SHOW 2014
Iako pomalo iznenadno današnjim prolazom kroz Ravnu Goru, ugledao sam plakat za ovaj događaj i e...
Batalić odnio pobjedu na The Driver's fuel challenge 2014. natjecanju iz VOLVO TRUCKS-a
Najprije čestitke pobjedniku koji je upravo na ovom natjecanju dominirao i 2012. godine. Bio je t...
SLATINA: Održana radionica o radu s tahografom
Kako doznaje Hrvatska obrtnička komora, na inicijativu Ceha prijevozničkog obrta u prostorijama ...
Najavljujemo: DAF ROAD SHOW 2014 ...Varaždinske Toplice
Prema najavi i pozivu od strane tvrtke TTI d.o.o. iz Varaždinskih Toplica, ovlaštenog distribute...
NAJAVA: KAMION&BUS Roll Show 2014, Pojatno (ZG), 09-10.05.2014.
Iako detalja na internetu još uvijek nema, ono bitno postoji. Naime, nakon dužeg održavanja ovo...
right direction

Svakodnevne novosti

left direction
Trebate prijevoz? Prijevoz kamionom / kamionski prijevoz na relacijama IT>SLO>A>HR ...LMI Cargo, Rijeka
Djelatnost međunarodnog prijevoza tereta, skladištenja, prekrcaja i ostalih uslužnih djelatnost...
INSPEKTORI cestovnog prometa obavili akciju inspekcijskog nadzora prijevoza putnika i tereta, 02.09.2014.
Kako navodi MUP, inspektori cestovnoga prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za...
Ceh prijevoznika na sastanku s ministrom Dončićem
Kako navodi Hrvatska obrtnička komora, na inicijativu iste, 8. srpnja predstavnici vodstva Ceha p...
Još jedna SCANIA u rukama Svempe ...premijera ovog vikenda!
Ne, nažalost još fotografije nisu objavljene, ali "teaser" - je! Točnije, ova izvedba stiže n...
SAUBER F1 TEAM putuje s 4 nova Renault Trucks T modela kamiona
Ključeve nova četiri T modela iz Renault Trucksa, preuzela je ekipa Sauber F1 Team-a i to po če...
GYMKHANA ala Mike Ryan ft. Freightliner CASCADIA...ovako se to radi diljem Long Beacha
Kako već poznato driftanje bi postalo predosadno, u ovoj se rundi pobrinuo Mike Ryan i njegova ve...
ISPITNI ROK za upravitelja prijevoza 17. svibnja
Kako navodi službeni portal Hrvatske obrtničke komore, idući ispitni rok za sve zainteresirane ...
Održana akcija INSPEKCIJSKOG NADZORA cestovnog prijevoza tereta... Goričan i Mursko Središće
Kako donosi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Inspektori cestovnog prometa u surad...
Finski SISU želi preuzeti FAP u cijelosti
Kako navode mediji, ali i priopćenje od strane Vlade Srbije, finska tvrtka "Sisu Auto" zainteresi...
Mercedes-Benz ACTROS SLT 4160 na SERVISU ...ovako to izgleda s one strane
Tvrtka Automobili Škojo d.o.o. donosi nam ovog puta malu ekskluzivu i to putem njihove reportaže...
right direction

Posjetite nas i na:

Teretna i dostavna vozila

SCANIA Red Passion ...još jedna crvena serija, a nije riječ o Ferrariju
Dokaz da nije crvena boja rezervirana samo za Ferrari doka...
VOLVO FH i FH16 u novoj VOLVO OCEAN RACE ediciji
Punim jedrima naprijed ponovno će zaploviti jedrilice i u...
Predstavljen NOVI RENAULT MASTER u Birminghamu
Upravo s ovogodišnjeg Commercial Vehicle Show-a u Birming...
Posebna EDICIJA: SCANIA Blue Stream ...by Svempa
Prohujala s vihorom! - Scania Blue Stream! I evo nam još...
NOVI IVECO DAILY ...treća generacija stiže prije ljeta
Nakon raznih "zamaskiranih" fotografija, uslijedile su one...

Prijevoz

Najavaljujemo: EUROTRANS Forum 2014 - Konkurentnost hrvatskih prijevoznika
Iako ćemo još detaljnije o terminima i programu rada pis...
TimoCom sada je i mobilno dostupan ...premijera na IAA Hannover
„Pokretanje budućnosti“ – tako glasi moto ovogodiš...
COD 95:  Poziv vozačima na periodičku izobrazbu, Krapina
Kako najavljuje Hrvatska obrtnička komora, Obrtnička kom...
ISPITNI ROK za prijevnoznike 13.rujna
Kako najavljuje Hrvatska obrtnička komora, sljedeći, 150...

Svakodnevno

Ceh prijevoznika na sastanku s ministrom Dončićem
Kako navodi Hrvatska obrtnička komora, na inicijativu ist...
Još jedna SCANIA u rukama Svempe ...premijera ovog vikenda!
Ne, nažalost još fotografije nisu objavljene, ali "tease...
SAUBER F1 TEAM putuje s 4 nova Renault Trucks T modela kamiona
Ključeve nova četiri T modela iz Renault Trucksa, preuze...

Događaji

FOTO - POSJETILI SMO: 3. Hrvatski Truck Show, Grobnik, HR
Evo povodom dosta upita putem Facebook-a o Hrvatskom Truck...
PRIJAVITE SE: Scania Driver Competition - YOUNG EUROPEAN TRUCK DRIVER 2014
"Možete li više od samog upravljanja kamionom?" - kažu ...
ESTONCI pobjednici Driver's Fuel Challenge 2014 natjecanja - by VOLVO TRUCKS
Kako navodi službeni portal Volvo Trucks-a Hrvatska, natj...
GROBNIK: Mercedes-Benz Driving Days u toku ???
Da, upitnici pri kraju naslova su s razlogom pošto o čem...
POZIVNICA: Dan otvorenih vrata VOLVO i RENAULT TRUCKS
Dobili smo pozvinicu za DAN OTVORENIH VRATA 2014 koji će ...

Vaše novosti

BILI SMO: KAMION&BUS Roll Show 2014, Pojatno (ZG)
Kao i svaki put do sada, ekipa foruma Teretna-vozila.com o...
BILI SMO: Dan otvorenih vrata MERCEDES-BENZ ...u organizaciji Emil Frey Auto Centra u Zagrebu
Prošlog utorka, u organizaciji prodajno-servisnog novog E...
POSJETILI SMO: DAF ROAD SHOW 2014 ...Varaždinske Toplice
O čemu da govorimo? Sve smo već najavili, prema pozivu o...
POSJETILI SMO: Pit Stop Show Cars No3 2014, RIJEKA
Nakon dva uspješna natjecanja prethodnih godina, uslijedi...
VI STE OVDJE: Home Zakoni i propisi Hrvatska STIGAO PRAVILNIK o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača
rent a kombi rent-a-kombi rent a kombi rijeka najam kombija rijeka najam kombija zadar najam kombija pula najam kombija porec najam kombija pazin najam kombija opatija rent a kombi opatija rent a kombi zadar rent a kombi pula rent a kombi porec kombi najam rijeka kombi najam pula kombi najam zadar kombi najam pazin kombi najam rijeka rent a car rent a car rijeka rent a car pula rent a car zadar rent a car porec rent a car pazin iznajmljivanje kombi vozila iznajmljivanje kombi vozila pula iznajmljivanje kombi vozila rijeka iznajmljivanje kombi vozila zadar iznajmljivanje kombi vozila porec iznajmljivanje kombi vozila pazin kombi vozila kombi prijevoz kombi prijevoz pula kombi prijevoz rijeka kombi prijevoz porec kombi prijevoz zadar iznajmljivanje kombija iznajmljivanje kombija pula iznajmljivanje kombija rijeka iznajmljivanje kombija zadar iznajmljivanje kombija porec