Teretna-vozila.com - kamion, kamioni, kamionski prijevoz i sve o njima

LMI Cargo, Djelatnost međunarodnog prijevoza tereta, skladištenja, prekrcaja i ostalih uslužnih djelatnosti

Donosimo: PRAVILNIK o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza PDF Ispis
Zakoni i propisi
Nedjelja, 13 Srpanj 2014 21:09

Donosimo vam novoizašli Pravilnik o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza a istim se propisuje način i postupak provođenja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (u daljnjem tekstu: ispit), način vođenja evidencije o položenom ispitu te visina naknade za polaganje ispita.

Istog u nastavku donosimo u cijelosti. - javlja portal Teretna-vozila.com - profesionalni vozači, kamion, kamioni, kamionski prijevoz i sve o njima!

 


 

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1367

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O ISPITU O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i postupak provođenja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (u daljnjem tekstu: ispit), način vođenja evidencije o položenom ispitu te visina naknade za polaganje ispita.

II. NAČIN I POSTUPAK VOĐENJA ISPITA

Članak 2.

(1) Ispit provode Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska gospodarska komora (u daljnjem tekstu: Komore).

(2) Ispit se polaže pred Povjerenstvom koje osniva ministar pomorstva, prometa i infrastrukture ( u daljnjem tekstu: ministar), na prijedlog Komora.

(3) Povjerenstvo se sastoji od tri člana: predstavnika Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Komora.

(4) Povjerenstvo se odabire s liste članova Povjerenstva, koja se sastoji od 18 članova, i to po šest članova na prijedlog Ministarstva i Komora.

(5) Broj Povjerenstava utvrđuje Predsjednik Povjerenstva ovisno o broju prijavljenih kandidata.

(6) Predsjednika i dva potpredsjednika Povjerenstva određuje ministar s liste članova Povjerenstva.

(7) Mandat Povjerenstva traje četiri godine, istekom kojeg članovi Povjerenstva mogu biti ponovno birani.

Članak 3.

(1) Za članove Povjerenstva mogu se predlagati stručnjaci s visokom stručnom spremom prometnog, pravnog, strojarskog ili ekonomskog smjera i poznavanjem područja djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta.

(2) Za člana Povjerenstva ne može biti imenovan: poslodavac kod kojeg je kandidat zaposlen i članovi uže obitelji kandidata (supruga, roditelji, braća, djeca, usvojenici).

Članak 4.

(1) Tehničke i organizacijske pripreme za polaganje ispita obavlja tajnik Povjerenstva

(2) Tajnika Povjerenstva imenuje ministar na prijedlog Komora.

Članak 5.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

– utvrđuje liste kandidata za ispit,

– utvrđuje ispunjenje uvjeta za pristupanje ispitu,

– utvrđuje identitet kandidata koji pristupa ispitu,

– utvrđuje raspored pojedinih dijelova ispita,

– provodi ispite i ocjenjuje kandidate,

– utvrđuje uspjeh na ispitu.

Članak 6.

(1) Predsjednik Povjerenstva obavlja sljedeće poslove:

– predsjedava sastancima Povjerenstva,

– potpisuje Potvrde o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje cestovnog prijevoza tereta/putnika (u daljnjem tekstu: Potvrda o položenom ispitu).

(2) Predsjednik Povjerenstva odgovoran je za zakonitost provođenja ispita.

(3) Poslove predsjednika Povjerenstva u slučaju njegove spriječenosti obavlja jedan od potpredsjednika.

Članak 7.

(1) Provjera znanja za stjecanje stručne osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza provodi se na pisanom ispitu.

(2) Ispit se sastoji od:

– općeg dijela,

– posebnog dijela.

(3) Ispitna pitanja sastavlja Povjerenstvo.

Članak 8.

Ispit se polaže iz stručnih područja navedenih u Prilogu 1. dijelu 1. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnoga prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL L 300/51 od 14. 11. 2009.).

Članak 9.

(1) Ispit se prijavljuje pisanim putem i to najkasnije 15 dana prije roka određenog za ispit.

(2) Uz prijavu za ispit prilaže se dokaz o uplati naknade za polaganje ispita.

(3) Prijava se podnosi tajniku Povjerenstva.

Članak 10.

Povjerenstvo je dužno uputiti kandidatima pisani poziv za pristupanje ispitu najkasnije sedam dana prije početka ispita.

Članak 11.

(1) Rokove za polaganje ispita utvrđuje predsjednik Povjerenstva.

(2) Mjesto polaganja ispita određuje predsjednik Povjerenstva.

(3) Ispit se u pravilu polaže u četiri ispitna roka: proljetnom, ljetnom, jesenskom i zimskom roku.

(4) Iznimno, ispit se može održati i češće, ovisno o broju prijavljenih kandidata. Ispit se provodi za najmanje pet prijavljenih kandidata. Utvrđeni rokovi za polaganje ispita se objavljuju na web-
-stranicama Komora.

Članak 12.

Ispit se polaže na hrvatskom jeziku.

Članak 13.

Prije polaganja ispita Povjerenstvo utvrđuje identitet kandidata, daje obavijesti o tijeku ispita, trajanju ispita, te vrsti i načinu korištenja dopuštenih pomagala.

Članak 14.

(1) Pisani ispit polaže se četiri sata, a sastoji se od odgovora na postavljena test pitanja, odnosno opisnih odgovora, odnosno izrade rješenja postavljenih zadataka.

(2) Opći dio sadrži pitanja višestrukog izbora, svaki s četirima moguća odgovora, pitanja koja zahtijevaju neposredne odgovore ili kombinaciju obiju metoda, a posebni dio sadrži pismene vježbe/studije slučaja.

(3) Svaki dio ispita iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika traje najmanje dva sata.

(4) Pisani ispit obavlja se pod nadzorom najmanje jednog člana Povjerenstva.

(5) Izrađene pisane radove pregledava i ocjenjuje Povjerenstvo.

Članak 15.

(1) Kandidat koji bez opravdanog razloga ne pristupi ispitu ili u tijeku ispita odustane od daljnjeg polaganja, ocijenit će se kao da ispit nije položio.

(2) Ako je kandidat iz opravdanog razloga spriječen pristupiti ispitu, o tome mora obavijestiti tajnika Povjerenstva najkasnije 48 sati prije početka ispita.

Članak 16.

U slučaju narušavanja reda u toku održavanja ispita, kao i pri pokušaju ili izvršenju prijevare kandidat će se udaljiti s ispita, a ispit će se zaključiti s ocjenom »nije položio«.

Članak 17.

Ispit je položio kandidat koji je točno odgovorio na najmanje 60% ukupno postavljenih pitanja i najmanje 50% pitanja iz svakog dijela pisanog ispita.

Članak 18.

(1) Nakon polaganja ispita ispitni rezultati ocjenjuju se ocjenom »položio/la« ili »nije položio/la«.

(2) Nakon položenog ispita izdaje se Potvrda o položenom ispitu, koju potpisuje predsjednik Povjerenstva.

Članak 19.

Potvrda o položenom ispitu, odnosno obavijest o nepoloženom ispitu dostavlja se kandidatu najkasnije sedam dana nakon ispita.

Članak 20.

(1) Kandidat koji nije zadovoljan uspjehom na ispitu, ima pravo prigovora.

(2) Prigovor na odluku Povjerenstva o uspjehu na ispitu podnosi se u pisanom obliku predsjedniku Povjerenstva.

(3) Odluku o ponavljanju ispita ili jednog njegovog dijela, predsjednik Povjerenstva, donosi u roku od 15 dana od primitka prigovora.

(4) Odluku o ponavljanju ispita predsjednik Povjerenstva može donijeti samo ako su povrijeđene odredbe ovoga Pravilnika.

(5) Ispit ili njegov dio može se ponavljati samo pred Povjerenstvom u izmijenjenom sastavu.

Članak 21.

(1) Kandidat koji nije položio ispit ima pravo ponavljanja ispita.

(2) Kandidat ima pravo ponavljanja ispita u roku ne kraćem od mjesec dana od dana polaganja ispita kada ispit nije položio.

III. NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O POLOŽENOM ISPITU

Članak 22.

Evidenciju o položenom ispitu vode Komore i dostavljaju je Ministarstvu.

Članak 23.

(1) Evidencija o položenom ispitu sadrži:

– prijavnicu za ispit,

– poziv za pristupanje ispitu,

– popis prijavljenih kandidata,

– zapisnik o ispitu,

– potvrdu o položenom ispitu.

(2) Evidencija o položenom ispitu se može voditi i u elektroničkom obliku.

(3) Dokumentaciju o položenom ispitu Komore su dužne čuvati trajno.

Članak 24.

Prijavnica za ispit sadrži:

– ime i prezime, te ime oca kandidata,

– datum, mjesto rođenja i adresu stanovanja kandidata,

– državljanstvo,

– naznaku vrste javnog cestovnog prijevoza za koji se polaže ispit (prijevoz tereta ili prijevoz putnika),

– mjesto i datum prijave,

– vlastoručni potpis kandidata,

– dokaz o uplati naknade za ispit.

Članak 25.

Popis prijavljenih kandidata za polaganje ispita sadrži:

– sastav Povjerenstva,

– datum sjednice na kojoj je utvrđena lista kandidata,

– redni broj,

– ime i prezime, te ime oca kandidata,

– mjesto i datum,

– potpis predsjednika Povjerenstva.

Članak 26.

Zapisnik o ispitu sadrži:

– ime i prezime, ime oca, datum i mjesto rođenja te adresu stanovanja kandidata,

– datum i mjesto u kojem se polaže ispit,

– ime i prezime članova Povjerenstva,

– eventualna upozorenja i opomene izrečene kandidatu,

– potpis članova Povjerenstva.

IV. NAKNADA ZA POLAGANJE ISPITA

Članak 27.

(1) Za polaganje ispita kandidat je dužan uplatiti naknadu u iznosu od 1.500,00 kuna, na poseban račun otvoren pri Komorama.

(2) U slučaju ponavljanja ispita kandidat je dužan uplatiti iznos iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 28.

Novčana sredstva iz članka 27. ovoga Pravilnika koriste se za naknadu materijalnih troškova nastalih u vezi s polaganjem ispita i isplatu naknade članovima Povjerenstva, čiju visinu određuje predsjednik Povjerenstva.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i postupku provođenja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (»Narodne novine«, br.127/2005 i 98/2008), Pravilnik o sadržaju uvjerenja i o načinu vođenja evidencije o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti (»Narodne novine«, broj 91/2008), Odluka o visini troškova polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (»Narodne novine« broj 132/2005 i 91/2008) i Program ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (»Narodne novine«, broj 91/2008).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/63
Urbroj: 530-05-1-1-3-14-1
Zagreb, 5. lipnja 2014.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

 
Međunarodni prijevoz tereta na relacijama Italija - Slovenija - Austrija - Hrvatska
Forum o kamionima

Sport i događaji

left direction
FOTO - POSJETILI SMO: 3. Hrvatski Truck Show, Grobnik, HR
Evo povodom dosta upita putem Facebook-a o Hrvatskom Truck Show-u, ovim putem donosimo vam novost ...
PRIJAVITE SE: Scania Driver Competition - YOUNG EUROPEAN TRUCK DRIVER 2014
"Možete li više od samog upravljanja kamionom?" - kažu iz Scanie, e onda se prijavite i Vi na n...
ESTONCI pobjednici Driver's Fuel Challenge 2014 natjecanja - by VOLVO TRUCKS
Kako navodi službeni portal Volvo Trucks-a Hrvatska, natjecanje koje je na globalnoj razini pokre...
GROBNIK: Mercedes-Benz Driving Days u toku ???
Da, upitnici pri kraju naslova su s razlogom pošto o čemu je riječ - ne znamo! Naime, jučer s...
POZIVNICA: Dan otvorenih vrata VOLVO i RENAULT TRUCKS
Dobili smo pozvinicu za DAN OTVORENIH VRATA 2014 koji će se održati u Volvo/Renault Trucks Servi...
POZIVNICA: Open Air Festival Lokve - TRUCK SHOW 2014
Iako pomalo iznenadno današnjim prolazom kroz Ravnu Goru, ugledao sam plakat za ovaj događaj i e...
Batalić odnio pobjedu na The Driver's fuel challenge 2014. natjecanju iz VOLVO TRUCKS-a
Najprije čestitke pobjedniku koji je upravo na ovom natjecanju dominirao i 2012. godine. Bio je t...
SLATINA: Održana radionica o radu s tahografom
Kako doznaje Hrvatska obrtnička komora, na inicijativu Ceha prijevozničkog obrta u prostorijama ...
Najavljujemo: DAF ROAD SHOW 2014 ...Varaždinske Toplice
Prema najavi i pozivu od strane tvrtke TTI d.o.o. iz Varaždinskih Toplica, ovlaštenog distribute...
NAJAVA: KAMION&BUS Roll Show 2014, Pojatno (ZG), 09-10.05.2014.
Iako detalja na internetu još uvijek nema, ono bitno postoji. Naime, nakon dužeg održavanja ovo...
right direction

Svakodnevne novosti

left direction
Trebate prijevoz? Prijevoz kamionom / kamionski prijevoz na relacijama IT>SLO>A>HR ...LMI Cargo, Rijeka
Djelatnost međunarodnog prijevoza tereta, skladištenja, prekrcaja i ostalih uslužnih djelatnost...
INSPEKTORI cestovnog prometa obavili akciju inspekcijskog nadzora prijevoza putnika i tereta, 02.09.2014.
Kako navodi MUP, inspektori cestovnoga prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za...
Ceh prijevoznika na sastanku s ministrom Dončićem
Kako navodi Hrvatska obrtnička komora, na inicijativu iste, 8. srpnja predstavnici vodstva Ceha p...
Još jedna SCANIA u rukama Svempe ...premijera ovog vikenda!
Ne, nažalost još fotografije nisu objavljene, ali "teaser" - je! Točnije, ova izvedba stiže n...
SAUBER F1 TEAM putuje s 4 nova Renault Trucks T modela kamiona
Ključeve nova četiri T modela iz Renault Trucksa, preuzela je ekipa Sauber F1 Team-a i to po če...
GYMKHANA ala Mike Ryan ft. Freightliner CASCADIA...ovako se to radi diljem Long Beacha
Kako već poznato driftanje bi postalo predosadno, u ovoj se rundi pobrinuo Mike Ryan i njegova ve...
ISPITNI ROK za upravitelja prijevoza 17. svibnja
Kako navodi službeni portal Hrvatske obrtničke komore, idući ispitni rok za sve zainteresirane ...
Održana akcija INSPEKCIJSKOG NADZORA cestovnog prijevoza tereta... Goričan i Mursko Središće
Kako donosi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Inspektori cestovnog prometa u surad...
Finski SISU želi preuzeti FAP u cijelosti
Kako navode mediji, ali i priopćenje od strane Vlade Srbije, finska tvrtka "Sisu Auto" zainteresi...
Mercedes-Benz ACTROS SLT 4160 na SERVISU ...ovako to izgleda s one strane
Tvrtka Automobili Škojo d.o.o. donosi nam ovog puta malu ekskluzivu i to putem njihove reportaže...
right direction

Posjetite nas i na:

Teretna i dostavna vozila

SCANIA Red Passion ...još jedna crvena serija, a nije riječ o Ferrariju
Dokaz da nije crvena boja rezervirana samo za Ferrari doka...
VOLVO FH i FH16 u novoj VOLVO OCEAN RACE ediciji
Punim jedrima naprijed ponovno će zaploviti jedrilice i u...
Predstavljen NOVI RENAULT MASTER u Birminghamu
Upravo s ovogodišnjeg Commercial Vehicle Show-a u Birming...
Posebna EDICIJA: SCANIA Blue Stream ...by Svempa
Prohujala s vihorom! - Scania Blue Stream! I evo nam još...
NOVI IVECO DAILY ...treća generacija stiže prije ljeta
Nakon raznih "zamaskiranih" fotografija, uslijedile su one...

Prijevoz

Najavaljujemo: EUROTRANS Forum 2014 - Konkurentnost hrvatskih prijevoznika
Iako ćemo još detaljnije o terminima i programu rada pis...
TimoCom sada je i mobilno dostupan ...premijera na IAA Hannover
„Pokretanje budućnosti“ – tako glasi moto ovogodiš...
COD 95:  Poziv vozačima na periodičku izobrazbu, Krapina
Kako najavljuje Hrvatska obrtnička komora, Obrtnička kom...
ISPITNI ROK za prijevnoznike 13.rujna
Kako najavljuje Hrvatska obrtnička komora, sljedeći, 150...

Svakodnevno

Ceh prijevoznika na sastanku s ministrom Dončićem
Kako navodi Hrvatska obrtnička komora, na inicijativu ist...
Još jedna SCANIA u rukama Svempe ...premijera ovog vikenda!
Ne, nažalost još fotografije nisu objavljene, ali "tease...
SAUBER F1 TEAM putuje s 4 nova Renault Trucks T modela kamiona
Ključeve nova četiri T modela iz Renault Trucksa, preuze...

Događaji

FOTO - POSJETILI SMO: 3. Hrvatski Truck Show, Grobnik, HR
Evo povodom dosta upita putem Facebook-a o Hrvatskom Truck...
PRIJAVITE SE: Scania Driver Competition - YOUNG EUROPEAN TRUCK DRIVER 2014
"Možete li više od samog upravljanja kamionom?" - kažu ...
ESTONCI pobjednici Driver's Fuel Challenge 2014 natjecanja - by VOLVO TRUCKS
Kako navodi službeni portal Volvo Trucks-a Hrvatska, natj...
GROBNIK: Mercedes-Benz Driving Days u toku ???
Da, upitnici pri kraju naslova su s razlogom pošto o čem...
POZIVNICA: Dan otvorenih vrata VOLVO i RENAULT TRUCKS
Dobili smo pozvinicu za DAN OTVORENIH VRATA 2014 koji će ...

Vaše novosti

BILI SMO: KAMION&BUS Roll Show 2014, Pojatno (ZG)
Kao i svaki put do sada, ekipa foruma Teretna-vozila.com o...
BILI SMO: Dan otvorenih vrata MERCEDES-BENZ ...u organizaciji Emil Frey Auto Centra u Zagrebu
Prošlog utorka, u organizaciji prodajno-servisnog novog E...
POSJETILI SMO: DAF ROAD SHOW 2014 ...Varaždinske Toplice
O čemu da govorimo? Sve smo već najavili, prema pozivu o...
POSJETILI SMO: Pit Stop Show Cars No3 2014, RIJEKA
Nakon dva uspješna natjecanja prethodnih godina, uslijedi...
VI STE OVDJE: Home Zakoni i propisi Hrvatska Donosimo: PRAVILNIK o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
rent a kombi rent-a-kombi rent a kombi rijeka najam kombija rijeka najam kombija zadar najam kombija pula najam kombija porec najam kombija pazin najam kombija opatija rent a kombi opatija rent a kombi zadar rent a kombi pula rent a kombi porec kombi najam rijeka kombi najam pula kombi najam zadar kombi najam pazin kombi najam rijeka rent a car rent a car rijeka rent a car pula rent a car zadar rent a car porec rent a car pazin iznajmljivanje kombi vozila iznajmljivanje kombi vozila pula iznajmljivanje kombi vozila rijeka iznajmljivanje kombi vozila zadar iznajmljivanje kombi vozila porec iznajmljivanje kombi vozila pazin kombi vozila kombi prijevoz kombi prijevoz pula kombi prijevoz rijeka kombi prijevoz porec kombi prijevoz zadar iznajmljivanje kombija iznajmljivanje kombija pula iznajmljivanje kombija rijeka iznajmljivanje kombija zadar iznajmljivanje kombija porec